Prevádzkový poriadok vo FitFabrik

1.     Úvodné ustanovenia

Pre účely  tohto prevádzkového poriadku sa rozumie:

1.1.       „Prevádzkovateľ“ obchodná spoločnosť B&T Partners, s.r.o. so sídlom Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 651 737, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 30877/R. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby posilňovne, fitness, kardio zóny, skupinové cvičenia a iné služby. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky využívať jednotlivé prevádzky Centra, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného.


1.2.      „ FitFabrik Training Center “  prevádzkované v Centrum II 93/55, 018 41 Dubnica nad Váhom
1.3.      „Klient“ je fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je oprávnená využívať tréningové centrum FitFabrik. Preukazuje sa občianskym preukazom. Osobám mladším ako 15 rokov je vstup do fitness zakázaný, vstup má povolený iba pod odborným dohľadom interného trénera prípadne so zákonným zástupcom.
1.4.      „Zodpovedná osoba“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo strany užívateľa, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli a využívaním služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj konanie zodpovednej osoby.
1.5.      „Dieťa“ osoba mladšia ako 15 rokov, v systéme je vytvorená virtuálne, nemusí mať FitFabrik kartu, ale povinnosť je predložiť zdravotný preukaz dieťaťa, ktorý následne recepčná odfotí do systému. Bez zdravotného preukazu nie je dieťaťu do priestorov Centra vstup povolený. „Študent“ osoba preukazujúca sa študentským preukazom.
1.6.      „Cenník“ je prehľad cien poskytovaných služieb prevádzkovateľom vo FitFabrik. Cenník je k nahliadnutiu na viditeľnom mieste v prevádzke.  Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo na zmeny cien  v cenníku.
1.7.      Otváracie hodiny“ sú hodiny, počas ktorých je možné využívať služby Centra. Sú uvedené na vstupe do Centra.
1.8.    „Prevádzkový poriadok“ je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby využívajúcej služby (hosť) v Centre vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom a s ktorými je užívateľ alebo iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená pri vstupe do Centra. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup Klienta alebo inej osoby do Centra. Klient alebo iná osoba svojim vstupom do Centra potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumená. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v FitFabrik Training Center. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prevádzkovom poriadku.
1.9.    „FitFabrik karta“ je karta, ktorou sa Klient preukazuje pri odoberaní služieb poskytovaných Prevádzkovateľom vydávaná Prevádzkovateľom pri prvom nákupe permanentky.
1.10.    „Permanentka“ je časovo obmedzený predplatený vstup do fitness centra. Prevádzkovateľ si vyhradzuje predaj permanentiek obmedziť.
1.11.    „Kredit“ finančné prostriedky, ktoré sú Klientovi pripísané na FitFabrik kartu, s ktorými hradí poskytnuté služby alebo odobraný tovar. 
1.12.    „Storno rezervácie“ je zrušenie rezervácie a následné  uvoľnenie miesta v súlade s podmienkami bodu 2.9.
1.13.    „Web stránka“ je internetová aplikácia www.fitfabrik.sk prostredníctvom ktorej sa dá  rezervovať  na jednotlivé služby poskytovane Prevádzkovateľom za podmienok bodu 2.09. až 2.11.
1.14.    „Firemná zľava“ – zvýhodnené podmienky. Klient je povinný sa na uplatnenie firemnej zľavy preukázať dokladom, ktorý ho oprávňuje využiť zvýhodnené podmienky (zamestnanecky preukaz, resp. podľa dohody so zamestnávateľom).
1.15.    „Tréner a inštruktor“ je osoba poskytujúca osobné tréningy za odplatu.
1.16.    Prevádzkovateľ poskytuje klientovi za odplatu v zmysle cenníka služby podľa prevádzkového poriadku a týchto podmienok.

2.     Podmienky prevádzky


2.1.      Dispozične je Centrum členené nasledovne: Fitness & Cardio, Crossfit Zone, Fight Zone, Aerobic Zone, Spinning zone, Recepcia s posedením.
2.2.      Výška vstupného je stanovená na základe druhu čerpanej služby a časového pásma, v ktorom Klient čerpá službu. Aktuálne vstupné je uvedené v Cenníku, ktorý je vždy dostupný na prevádzke.
2.3.      FitFabrik karta slúži na identifikáciu klienta, je neprenosná a špecifická pre každého Klienta. Bez FitFabrik karty nebude Klientovi umožnený vstup do Centra. Pri strate/odcudzení/poškodení  FitFabrik karty je Klientovi vystavená nová FitFabrik karta za poplatok v zmysle platného cenníka.
2.4.      Na jednu FitFabrik kartu je umožnený vstup iba jednej osobe.
2.5.      Pri  prvej návšteve Centra poskytne Prevádzkovateľ na vyžiadanie poverenú osobu, ktorá Klienta prevedie priestormi fitnescentra a podá inštruktáž, ak je potrebné.
2.6.      Klient je povinný dodržiavať  Otváracie hodiny.  V prípade, ak Klient prekročí lehotu Otváracích hodín bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok za neskoré opustenie priestorov FitFabrik Training Center vo výške dalšieho vstupu v hodnote poslednej čerpanej služby.
2.7.    Klient si môže dobíjať kredit v hotovosti pri každej návšteve Centra.
2.8.    Služby a tovar, ktoré Klient odoberá počas návštevy Centra sa zaznamenávajú do systému. Klientovi sú stiahnuté z kreditu uzatvorením účtu pri odchode Klienta.
2.9.    Rezerváciu je možné zrušiť bez poplatku 2 hodiny pred začatím lekcie. Po prekročení tejto lehoty je zrušenie lekcie spoplatnené vo výške 4,90 Eur.
2.10.    Rezerváciu je možné zadať prostredníctvom Web stránky, osobne na recepcii alebo telefonicky.
2.11.    Podmienkou rezervácie na internete je nahlásenie mailovej adresy a prevzatie vygenerovaného hesla na recepcii Centra. Klient je povinný si prostredníctvom Web stránky www.fitfabrik.sk  vygenerované  heslo zmeniť a tým zabrániť zneužitiu treťou osobou. Na online rezerváciu sa tiež vzťahujú podmienky bodu 2.12.
2.12.    Každé skupinové cvičenie je limitované počtom klientov. V prípade naplnenia kapacity danej lekcie môže Prevádzkovateľ odmietnuť poskytnutie služby Klientovi.
2.13.    Pri prekročení kapacít jednotlivých športovísk je Prevádzkovateľ oprávnený nepovoliť vstup Klientovi.
2.14.    Pri strate alebo zámene FitFabrik karty a vyžiadania založenia novej, je klient povinný sa preukázať dokladom totožnosti a dokladom o zaplatení kreditu, ktorý si nárokuje. Pri založení novej karty z dôvodu straty/odcudzenia/poškodenia sa účtuje  poplatok zmysle platného Cenníka.
2.15.    V prípade, ak chce Klient ukončiť využívanie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je povinný ešte pred týmto ukončením vyčerpať všetky finančné prostriedky na FitFabrik karte. Kredit na FitFabrik karte nie je možné vrátiť.
2.16.    Ak Klient nie je schopný vyčerpať finančné prostriedky na FitFabrik karte, je možné na písomnú žiadosť Klienta previesť tieto finančné prostriedky z jeho FitFabrik karty na kartu iného Klienta, ktorý je schopný vyčerpať všetky tieto finančné prostriedky. 
2.17.    V prípade, ak Klient nie je schopný naďalej využívať služby poskytované Prevádzkovateľom z dôvodu zlého zdravotného stavu a nemá možnosť previesť finančné prostriedky na FitFabrik karte na iného Klienta, je možné aby si Klient za tieto finančné prostriedky zakúpil produkty, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ v Centre.
2.18.    Pokiaľ Klient nie je schopný naďalej využívať služby poskytované Prevádzkovateľom z dôvodu zlého zdravotného stavu je potrebné, aby predložil lekársku správu, ktorá dokazuje nemožnosť využívania služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.
2.19.    K úschove vecí v šatniach slúžia očíslované skrinky so zámkami. Klientovi je pri vstupe pridelený kľúč.
2.20.    Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Klientovi sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Centre, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom na odloženie vecí. 
2.21.    Klient je povinný zakaždým pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať odomknutú.
2.22.    Ak klient nevyprázdni skrinku podľa bodu  2.21. tohto článku, Prevádzkovateľ  má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe násilne otvoriť.  Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci, nájdené v násilne otvorenej skrinke skladovať. Pri odovzdaní daných vecí bude Prevádzkovateľ účtovať užívateľovi manipulačný poplatok v zmysle platného Cenníka.
2.23.    Prevádzkovateľ  má povinnosť max. 30 dní veci nájdené v Centre skladovať. Pri prebratí daných vecí je klient povinný odovzdať podpísané čestné prehlásenie, že veci skutočne prevzal.
2.24.    Prevádzkovateľ neposkytuje akékoľvek informácie o tretích osobách a to najmä o výške kreditu, kontaktných údajoch, histórií návštev. Informácie o web hesle alebo výške kreditu poskytuje Prevádzkovateľ iba osobne, nikdy prostredníctvom mailu alebo telefónu.
2.25.    Strata, odcudzenie, či poškodenie kľúča je spoplatnená podľa platného Cenníka. Zároveň klient zodpovedá za kľuč, ktorý obdržal na recepcii, počas celého využitia služieb, ktoré sa rozhodol využiť.
2.26.    Klient nie je oprávnený uplatňovať od Prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky Centra (športové, spoločenské či iné akcie) pokiaľ bol o nich informovaný pri vstupe.
2.27.    Prevádzkovateľ má právo prenajať ktorékoľvek športovisko alebo jeho časť inej osobe alebo osobám.
2.28.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku Centra v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.
2.29.    Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa umiestnených na prevádzkach počas celej doby návštevy Centra.
2.30.    Z hygienických dôvodov je zakázané podávanie vody do pohárov, a ich roznášanie po priestore Centra.
2.31.    Otváracie a prevádzkové hodiny sú viditeľne vyznačené. Žiadna osoba nie je oprávnená vstupovať do Prevádzky mimo otváracích hodín. Vstup je povolený až po otvorení prevádzky.


2.32.    Klient je povinný :

  • dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch Prevádzky, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať zodpovedných vedúcich zamestnancov,

  • neodkladne informovať zamestnancov v prípade zistenia náhleho zhoršenia zdravotného stavu, prípadné spozorovanie zdravotných ťažkostí,

  • šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory a majetok Prevádzky,

  • používať čistú a vhodnú športovú obuv,

  • dodržiavať pokyny trénera,

  • po ukončení lekcie uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie zo sál),

  • používať pri cvičení v priestoroch posilňovne uterák

  • očistiť cardio stroje po použití


2.33.    Za poranenia a úrazy, ktoré si klient spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním Prevádzkového poriadku, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
2.34.    Klienti využívajú Prevádzkovú časť Fitness & Cardio/CrossFit Zone /Fight Zone/Aerobic Zone/Spinning na svoje vlastné riziko, bez nároku na námietky voči Prevádzkovateľovi.
2.35.    Klient, ktorému jeho zamestnávateľ poskytuje benefit v podobe Firemnej zľavy alebo preplácania časti alebo celých vstupov do akéhokoľvek športoviska Prevádzkovateľa, je povinný zistiť si podmienky uplatnenia a poskytovania benefitu u svojho zamestnávateľa. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za nedostatočné alebo chybné poskytnutie informácií Zodpovednej osoby Prevádzkovateľa.
2.36.    Klient, ktorému jeho zamestnávateľ poskytuje benefit v podobe Firemnej zľavy alebo preplácania časti alebo celých vstupov do akéhokoľvek športoviska Prevádzkovateľa je povinný preukázať sa pri vstupe zamestnaneckým preukazom (badget) na vyzvanie Zodpovednej osoby Prevádzkovateľa. Ak tento nepredloží, nebude mu umožnené čerpať zvýhodnený vstup.
2.37.    Klient, ktorý má záujem o osobný tréning s trénerom môže požiadať Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa o kontakt, resp. odporúčanie. 
2.38.    Pri hrubom porušení Prevádzkového poriadku má Prevádzkovateľ právo zamedziť návštevníkovi vstup do FitFabrik Training Center, čím taktiež zaniká právo na vrátenie kreditu na jeho FitFabrik karte.
2.39.    V celom Centre platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch FitFabrik Training Center   je považované za chovanie obmedzujúce iných klientov v jeho riadnom využívaní.
2.40.    Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Centra sú Klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných Klientov. Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
2.41.    Užívateľ sa na cvičení v areáli Prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.
2.42.    V prípade dokázateľného zámerného poškodenia majetku Prevádzkovateľa je Klient povinný škodu v plnom rozsahu nahradiť.
2.43.    Reklamovanie zakúpeného tovaru alebo služieb sa uskutočňuje v zmysle reklamačného poriadku.
2.44.    Klient je v prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov FitFabrik Training Center.
2.45.    V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť alebo inú právnu povinnosť, spôsobí Klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

3.     Starostlivosť o čistotu
3.1      Upratovanie priestorov Centra sa vykonáva denne pred začatím prevádzky a priebežne podľa potreby. Očista zariadení na osobnú hygienu, povrchových plôch a podláh je vykonávaná počas celého dňa podľa potreby. Nádoby na odpad umiestnené v prevádzke sú vyprázdňované podľa potreby. Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou a sú čistené podľa potreby, najmenej však dvakrát za rok.
3.2      Dezinfekcia, čistenie, upratovanie ako aj všetky činnosti s čistotou a poriadkom na celej prevádzke sú zodpovedné upratovačky, ktoré túto činnosť vykonávajú na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.
3.3      Rolky umiestnené v priestoroch Centra sú určené na utieranie strojov po ich použití, nie na osobnú hygienu.

Prevádzkový poriadok je platný od 08.09.2017

FitFabrik

 

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Viac info